Principy

Specifické principy poskytování služeb v STATION 17 NZDM Prevent:


Anonymita

U uživatelů služby nezjišťujeme osobní údaje.

Bezplatnost

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Dostupnost

Služby jsou klientům poskytovány kdykoli během pracovní doby.Není potřeba předchozího dojednání ani doporučení odborníka.

Dobrovolnost

Účast uživatele v programu je dobrovolná, o jeho využití a průběhu se uživatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv a povinností.

Otevřenost

Uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení služeb, hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům.

Respekt

Respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele služby, který se sám rozhoduje, jaké služby využije.

Individuální přístup

Služby vycházejí vstříc individuální potřebě uživatele, je brán ohled na jeho aktuální životní situaci.

Odbornost a spolupráce

Služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí.

Rovnost

Zařízení a služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav.

Nízkoprahovost

Služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co nejširší nabídku, při minimalizaci vstupních podmínek

Důvěrnost

Veškeré jmenovité údaje o uživateli služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu.